محاسبه کالری روزانه من

یکی از مهمترین راه ها برای کنترل ، کاهش یا افزایش وزن آگاهی از میزان کالری مصرفی در طول شبانه روز است. بسیاری از افراد نسبت به میزان کالری مصرفی حساسیت ندارند یا نمی دانند که باتوجه به سن و وزن و قد و میزان فعالیت بدنیشان چه مقدار کالری در طول شبانه روز نیاز دارند. راه های متفاوتی برای اندازه گیری کالری مورد نیاز بدن وجود دارد. یکی از راه های استاندارد استفاده از فرمول هریس بندیک است. که با استفاده ازجنسیت ، سن ، وزن و قد و فعالیت بدنی فرد مقدار کالری مورد نیاز بدن را مشخص می کند. شما میتوانید با استفاده از فرم زیر میزان مصرف کالری خودتون رو حساب کنید.

×
فیتس پک